Katılınan Konferans ve Paneller

Soru Sor  


 • Prof. Dr. Bülent Menteş


  Prof. Dr. Bülent Menteş Davetli konuşmacı ve başkan olarak katılımları :
    
  ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ
  (39 adet; ters kronolojik)
   
  1. Kronik anal fissür tedavisinde lateral internal sfinkterotominin yaşam kalitesi üzerine etkileri.
  Menteş BB, Tezcaner T, Yılmaz U, Şahin T, Oğuz M
  Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stomaterapi Sempozyumu 14-16 Nisan 2005, Adana
   
  2. İlk kez kolostomi irrigasyonu uygulanan hastaların anksiyete düzeylerinin belirlenmesi.
  Karadağ A, Ayaz S, Göçmen Z, Menteş BB
  Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stomaterapi Sempozyumu 14-16 Nisan 2005, Adana
   
  3. Kalıcı ileostomide tıpa kullanımı.
  Karadağ A, Göçmen Z, Ayaz S, Menteş BB
  Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stomaterapi Sempozyumu 14-16 Nisan 2005, Adana
   
  4. Gazi Hastanesi Stomaterapi Ünitesi’nde takip edilen hastaların profili.
  Menteş BB, Karadağ A, Ayaz S, Göçmen Z
  Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stomaterapi Sempozyumu 14-16 Nisan 2005, Adana
   
  5. Kolorektal kanser tanılı olgularda adjuvan kemoradyoterapinin serum sitokin düzeyleri
  üzerine etkisi ve akut gastrointestinal semptomlarla ilişkisi.
  Ünsal D, Menteş BB, Akmansu M, Elbeg Ş, Üner A, Pak Y
  6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 21-25 Nisan 2004, Antalya
  ** En iyi bildiri ödülünü kazanmıştır
   
  6. Radyoterapi uygulanan kanser hastalarında nutrisyonel durumun değerlendirilmesi.
  Ünsal D, Menteş BB, Akmansu M, Üner A, Oğuz M, Pak Y
  5. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi 6-10 Ekim 2004, Kuşadası
  ** 3. lük ödülünü kazanmıştır 
   
  7. Rektoselin cerrahi tedavisinde transperineal primer onarım ile mesh onarım sonuçlarının
  değerlendirilmesi.
  Leventoğlu S, Menteş BB, Akın M, Oğuz M
  Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004, Antalya
   
  8. Deneysel insizyonel herni modelinde karın duvarı defektinin polipropilen mesh+seprafilm
  kombinasyonu ile onarılmasının adezyon oluşumu ve yara iyileşmesi üzerine etkilerinin
  değerlendirilmesi
  Bozkurt S, Menteş BB, Leventoğlu S, Dursun A, Gültekin A, Yılmaz E
  Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004, Antalya
   
  9. Kolostomi bölgesinden kaynaklanan desmoid tümör: Olgu sunumu.
  Oğuz M, Bedirli A, Gültekin A, Dursun A, Menteş BB
  Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004, Antalya
   
  10. Rekürrent rektovaginal fistülün tedavisinde Martius bulbokavernöz flap tekniği.
  Menteş BB, Gültekin A, Oğuz M
  Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004, Antalya
   
   
  11. Köpek ısırması sonrası gelişen anal inkontinens olgusunda bilateral gluteus
  maksimus kas flebi ile yeni sfinkter oluşturulması.
  Sarıgüney Y, Menteş BB, Oğuz M, Yılmaz E, Çelebi C
  Türk Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003, Samsun 
   
  12. Kolorektal cerrahide infeksiyöz komplikasyonlar: ardışık 400 hastanın değerlendirilmesi.
  Leventoğlu S, Karen M, Menteş BB, Oğuz M, Yılmaz E
  X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 07-11 Eylül 2003, Antalya
   
  13. Lateral internal sfinkterotomide düzey belirlenmesi: fissür boyunca mı,
  dentate çizgiye kadar mı?
  Menteş BB, Ege B, Leventoğlu S, Oğuz M
  X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 07-11 Eylül 2003, Antalya
   
  14. İnternal hemoroidlerin tedavisinde anoskopik band ligasyonu: 260 hastalık
  bir serinin sonuçları.
  Menteş BB, Görgül A, Leventoğlu S, Akın M, İrkörücü O, Tatlıcıoğlu E
  Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 2002, Antalya
   
  15. İdiopatik anal pruritus vakalarının metilen mavisi injeksiyonu ile tedavisi:
  20 hastanın sonuçları.
  Menteş BB, Akın M, Leventoğlu S, İrkörücü O, Tatlıcıoğlu E
  X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 07-11 Eylül 2003, Antalya
   
  16. Kronik anal fissür tedavisinde botulinum toksini ve lateral internal
  sfinkterotominin karşılaştırılması.
  Menteş BB, Akın M, Leventoğlu S, İrkörücü O, Tatlıcıoğlu E
  X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 07-11 Eylül 2003, Antalya
   
  17. İnsizyonel herniler: 44 vakada risk faktörlerinin ve cerrahi tedavi
  ilkelerinin irdelenmesi.
  Leventoğlu S, Menteş BB, Tatlıcıoğlu E, Ferahköşe Z, Akyürek N, Yılmaz E
  X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 07-11 Eylül 2003, Antalya
   
  18. Akut appendisitin cerrahi tedavisindeki uygulama tekniklerinin analizi.
  Leventoğlu S, Salman B, Akyürek N, Menteş BB, Tatlıcıoğlu E
  X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 07-11 Eylül 2003, Antalya
   
  19. Stomaterapi öncesi ve sonrasında kalıcı kolostomi veya ileostomili
  hastalarda yaşam kalitesi ve stomaya bağlı problemler.
  Karadağ A, Menteş BB, Üner A, İrkörücü O, Ayaz S, Özkan S
  Ulusal Stomaterapi Kongresi ve Kursu 25-28 Eylül 2002, Adana
   
  20. Serulein ile uyarılmış sıçan pankreatitinde elektromanyetik alanın
  serum katepsin B düzeyi üzerine etkisi
  İnce GD, Taşcılar Ö, Şahin F, Bir F, Menteş BB, Memiş B, Ekmekçi A
  VI. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 2-5 Kasım 2000, Denizli 
   
  21. Anorektal fistüllerin fibrin yapıştırıcı ile tedavisi: 12 hastanın erken sonuçları
  Menteş BB, Kaplan M, Tatlıcıoğlu E, Ferahköşe Z
  Ulusal Cerrahi Kongresi 2000 20-24 Haziran 2000, Istanbul 
   
  22. Türkiye’de fekal inkontinens prevalansı – kesitsel türde bir araştırma **
  Menteş BB, Maral I, Bumin MA, Tatlıcıoğlu E
  VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresl 13-16 Eylül 1999, Antalya
  ** en iyi bildiri ödülünü kazanmıştır 
   
  23. Laparoskopik kolorektal girişimler – ilk 10 vaka
  Menteş BB, Cihan A, Ferahköşe Z, Tatlıcıoğlu E
  VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresl 13-16 Eylül 1999, Antalya 
   
  24. İlaca bağlı agranülositoz zemininde ve hemoroidektomi sonrası
  gelişen Fournier gangreni
  Menteş BB, Cihan A, Ferahköşe Z
  VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresl 13-16 Eylül 1999, Antalya 
   
  25. Gerilimsiz (tension-free) inguinal herni onarımının erken sonuçları
  Menteş BB, Ferahköşe Z, Taşcılar Ö, Kurukahvecioğlu O, Anadol Z, Öktemer S
  Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998, İzmir 
   
  26. Karaciğer kist hidatiklerinde preoperatif albendazol kullanımının
  viabiliteye etkileri
  Karamercan A, Oğuz M, Ersoy E, Tekin E, Menteş BB, Engin A
  Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998 İzmir 
   
  27. Laparoskopik inguinofemoral herniorafilerdeki erken sonuçlarımız.
  Ersoy E, Menteş BB, Öktemer S, Tatlıcıoğlu E, Engin A
  Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998 İzmir 
   
  28. Servikal özefagus ve postkrikoid karsinomlardaki rekonstrüksiyonların
  karşılaştırılması
  Ferahköşe Z, Menteş BB, Cihan A, Öktemer S
  Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998 İzmir 
   
  29. Sıçan pankreatitlerinin tedavisinde elektromanyetik alanın yeri ** (poster)
  Görgül A, Kayhan B, Taşcılar Ö, Menteş BB, Ataoğlu Ö, Cindoruk M, Kandilci U
  14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 28 Eylül - 3 Ekim 1997, Mersin
  ** en iyi poster ödülünü kazanmıştır
   
  30. İnflamatuar barsak hastalığında deneysel hayvan modelleri
  Menteş BB, Kayhan B, Görgül A, Ferahköşe Z
  VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 1997, Antalya 
   
  31. Evre IIIA ve IIIB meme kanserinde neoadjuvant kemoterapi sonuçları 
  Akçalı Z, Günel N, Üner A,Tatlıcıoğlu E, Yılmaz E, Menteş BB, Egehan İ 
  XII Ulusal Kanser Kongresi 23-26 Nisan 1997, Antalya 
   
  32. Pankreası uyarılmış sıçanlarda somatostatinin koruyucu etkisinin
  serum pankreatik elastaz düzeyiyle incelenmesi
  Görgül A, Kayhan B, Kayhan B, Akı Z, Menteş BB
  13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya 
   
  33. Self-expandable removable prosthesis.
  Görgül A, Kayhan B, Cindoruk M, Akı Z, Menteş BB, Ünal S
  13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya 
   
  34. Asit olmadan hepatik hidrotoraks
  Menteş BB, Kayhan B, Görgül A, Yetkin I, Ünal S
  13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya 
   
  35. Elektromanyetik alan uygulamasının deneysel kolon anastomozu
  iyileşmesi ve postoperatif adezyon gelişimi üzerine etkileri
  Taşcılar Ö, Menteş BB, Tatlıcıoğlu E, İşman F, Bor V, Ferahköşe Z
  Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996, Antalya 
   
  36. Galactocele masquerades breast abscess: state-of-the-art medical
  care in lactating women.
  Tatlıcıoğlu E, Menteş BB, Taşcılar Ö, Zemheri M, Vural M, Akyol G, Dursun A
  *Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996, Antalya 
   
  37. Ratlarda oluşturulan tıkanma sarılığına bağlı böbrek yetmezliğinde
  atrial natriüretik faktör etkisi
  Özer M, Menteş BB, Ferahköşe Z, Kantarcı Ş 
  Ulusal Cerrahi Kongresi 14-18 Mayıs 1992, Istanbul
   
  38. Kolorektal cerrahide preoperatif antibiyotik proflaksisi.
  Ferahköşe Z, Engin A, Altınyollar H, Menteş BB
  VIII. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 24-28 Ekim 1989, Samsun 
   
  39. Masif asid prezentasyonlu egzogastrik leiomyoma
  Ferahköşe Z, Menteş BB, Engin A, Ünal S, Uluoğlu Ö
  VIII. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 24-28 Ekim 1989, Samsun 
   
  H ) KONFERANS, SEMPOZYUM, PANEL PUANLARI
  (17 adet; ters kronolojik)
   
  1. Rektum kanseri – lokal eksizyon sanıldığı gibi iyi bir seçenek mi?
  Menteş BB
  Kolorektal Cerrahi Güncel Bakış Sempozyumu 13-14 Eylül 2005, Ankara
   
  2. Rektum kanserinde lokal eksizyon.
  Menteş BB
  Cerrahi Gastroenteroloji 2005 30 Eylül-1 Ekim 2005 Istanbul 
   
  3. Rektovajinal fistüller.
  Menteş BB
  Cerrahi Gastroenteroloji 2005 30 Eylül-1 Ekim 2005 Istanbul 
   
  4. Hemoroidde konservatif tedavi.
  Menteş BB
  Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – Eskişehir Toplantısı – 2004
  3 Nisan 2004 Eskişehir 
   
  5. Colorectal anastomoses with minimal anastomotic complications
  Menteş BB
  Avant Garde Advances in the Diagnosis and Management of GI Diseases
  18-20 September 2003 Athens, Greece
   
  6. Anal fissür – Ameliyat dışı tedavi seçenekleri neler?
  Menteş BB
  1.Çukurova Kolo-proktoloji Sempozyum ve Kursu 5-8 Haziran 2003 Adana
   
  7. Anorektal fistül – Konservatif yöntemler: seton vs. doku yapıştırıcısı.
  Menteş BB
  1.Çukurova Kolo-proktoloji Sempozyum ve Kursu 5-8 Haziran 2003 Adana
   
  8. Stoma endikasyonları ve çeşitleri.
  Menteş BB
  1. Ulusal Stomaterapi Kongresi ve Kursu 25-28 Eylül 2002, Adana 
   
  9. Stoma bakım ürünlerinin ekonomik ve sosyal boyutları - Doktor deneyimi.
  Menteş BB
  1. Ulusal Stomaterapi Kongresi ve Kursu 25-28 Eylül 2002, Adana 
   
  10. Cerrahide koter kullanım prensipleri ve alternatifleri.
  Menteş BB
  Sürekli Tıp Eğitim Kursları – Ulusal Cerrahi Kongresi 2002
  15-19 Mayıs 2002, Antalya 
   
  11. Hemoroidal hastalık – etioloji, patogenez, predispozan faktörler, ayırıcı tanı.
  Menteş BB
  Sürekli Tıp Eğitim Kursları – Ulusal Cerrahi Kongresi 2002
  15-19 Mayıs 2002, Antalya
   
  12. Pruritus ani.
  Menteş BB
  Sürekli Tıp Eğitim Kursları – Ulusal Cerrahi Kongresi 2002
  15-19 Mayıs 2002, Antalya
   
  13. Laparoskopik kolorektal cerrahi.
  Menteş BB
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 20. Yıl Toplantıları – Panel
  17 Kasım 1999, Ankara
   
  14. Hemoroidal hastalığın sınıflandırılması/evrelendirilmesi ve uygun tedavi seçimi.
  Görgül A, Menteş BB
  Ulusal Gastroenteroloji Haftası ’99 10-15 Ekim 1999 Antalya 
   
  15. Hemoroid tedavisinde diet ve diğer konservatif yöntemler.
  Menteş BB, Ateş Y
  Ulusal Gastroenteroloji Haftası ’99 10-15 Ekim 1999 Antalya 
   
  16. Mukozal fiksasyon yöntemleri: band ligasyonu, skleroterapi, infrared, kryoterapi.
  Görgül A, Menteş BB
  Ulusal Gastroenteroloji Haftası ’99 10-15 Ekim 1999 Antalya 
   
  17. Hemoroidal hastalık ve anal fissürde medikal ve cerrahi tedavi uygulamaları.
  Fabiani P (Menteş BB - oturum başkanı)
  1. Gastrointestinal Endoskopi Kongresi 17-20 Haziran 1998,Ankara 
   
  Uluslararası davetli seminer …
   
  Laparoscopic cholecystectomy course.
  MASTER Unit
  Royal Liverpool & Broadgreen University Hospitals, 1998, Liverpool-UK
   
   
   
   
 • Doç. Dr. Sezai Leventoğlu


  Doç. Dr. Sezai Leventoğlu Davetli konuşmacı ve başkan olarak katılımları :
   
  1. Leventoğlu, S. “Stomal Cerrahinin Komplikasyonları”V. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu, Ankara,19-25 Kasım 2007 (Konferans).
   
  2. Leventoğlu, S. “Akut Divertikülit-Acil Cerrahi” Ankara Kolorektal Cerrahi Çalışma Grubu, Ankara, 7 Kasım 2007 (Konferans).
   
  3. Leventoğlu, S. “Fistula Plug uygulaması”Cerrahi Gastroenteroloji 2007, 12. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul, 26-27 Ekim 2007 (Panelist).
   
  4. Nüks rektal kanserin önlenmesi ve tedavisi.Robert Beart (Leventoğlu, S. - Oturum Başkanı). XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bodrum,26-30 Ağustos 2007.
   
  5. Hollanda’nın 7 yıllık sonuçları: Preoperatif radyoterapiden kim faydalanır? Van De Velde (Leventoğlu, S. - Oturum Başkanı). XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bodrum,26-30 Ağustos 2007.
   
  6. Leventoğlu, S. “Diagnostik laparoskopi ve laparoskopik appendektomi”, III. Çukurova Kolo-Proktoloji sempozyumu, Adana, 12-14 Nisan 2007 (Panelist).
İletişim
Üniversite:
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi
7.kat Beşevler-Ankara

Hastane: 
Acıbadem Ankara
Turan Güneş Bulvarı 630.sokak No:6 Or-an,, Çankaya / Ankara (TRT Genel Müdürlüğü Karşısı), 06450 Ankara
Tel: 0 312 593 44 44
Fax: 0 312 593 44 64

Muayenehane: 
Oğuzlar Mh. 1375.Sok. 6/5 Balgat/Ankara
Tel: 0 312 466 30 20 
GSM: 0 533 602 50 98
Fax: 0 312 285 48 00


e-posta yolla
Üniversite:
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi
7.kat Beşevler-Ankara

Hastane: 
Acıbadem Ankara
Turan Güneş Bulvarı 630.sokak No:6 Or-an,, Çankaya / Ankara (TRT Genel Müdürlüğü Karşısı), 06450 Ankara
Tel: 0 312 593 44 44
Fax: 0 312 593 44 64

Muayenehane: 
Oğuzlar Mh. 1375.Sok. 6/5 Balgat/Ankara
Tel: 0 312 466 30 20 
GSM: 0 533 602 50 98 (sekreter cep)
Fax: 0 312 285 48 00
GSM: 0 532 446 15 22 (kişisel cep)

 

 

Dr. Bahadır Ege

Koru Hastanesi
Genel Cerrahi Bölümü
Oğuzlar Mah. 1377 Sok. No:21 Balgat, Ankara
Tel: 0312 287 97 97
 

« Geri